Ukratko

Na desnoj obali Dunava, nizvodno od sela Rama, nalaze se ostaci Lederage, jednog od najvećih auksilijarnih kastela na ovom delu dunavskog limesa, podignutog krajem I veka n. e. na stenovitom platou iznad reke.

Izuzetno povoljan strategijski položaj uslovio je osnovnu fuikciju utvrđenja – zaštitu prelaza preko reke. Pretpostavlja se da je u vreme I dačkog rata, 101. godine, jedan deo Trajanovih trupa na ovom mestu prešao preko pontonskog mosta na neprijateljsku teritoriju. Lederata, dimenzija oko 200×145 t, sa kvadratnim defanzivnim kulama na uglovima i kapijama, sa rovom čiji se ostaci i danas naziru na terenu, ima značajnu funkciju u doba ranog Carstva. Sa promenjenom političkom situacijom, u drugoj polovini II i tokom III veka, prilično je zapuštena.

U vreme Dioklecijanovih vojnih reformi reducirana je na manje unutrašnje utvrđenje približnih dimenzija 50×50 m, podignutog u severoistočnom uglu starog utvrđenja. Justinijanovom obnovom Limesa ponovo dobija na značaju. Bedemi starijeg, Trajanovog, uklapaju se u novo utvrđenje sa kružnim kulama na uglovima i kapijama i dvostrukim bedemom na južnoj strani, gde se nalazi i glavna ulazna kapija. Sondažna iskopavanja zaštitnog karaktera obavljana su 80-tih godina, a konzervatorske intervencije vršene su na dve očuvane kule i na jednoj kuli utvrđenja VI veka.