BAČ, RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG PAVLA

0 komentara

Ukratko

Izgrađena je između 1773. i 1780, a opsežno obnovljena 1838. U požaru 1923. oštećeni su krov i toranj, koji je današnji izgled dobio 1937. Hram je skladnih proporcija, izveden u baroknom maniru. Jednobrodne je osnove sa polukružnom oltarskom apsidom nižom od naosa, uz čiju je severnu stranu podignuta sakristija. Unutrašnji prostor je podeljen na tri traveja masivnim polustupcima, koje ukrašavaju prislonjeni pilastri sa jonskim kapitelima. Zasveden je sfernim svodovima, dok je iznad naosa podignut hor. Dekoracija fasada je pročišćena, izuzev reprezentativnog zapadnog pročelja koje nadvisuje dvospratni zvonik. Glavni portal i polukružni prozorski otvor iznad njega uokvireni su pilastrima završenim volutnim kapitelima. Između parova pilastara su dve polukružne niše sa kamenim vazama. U visini krovnog venca je trouglasti timpanon. Oltarska pregrada iz vremena obnove crkve, sa koje je sačuvana predstava Vizije apostola Pavla pred Damaskinom, autora Jožefa Peškija, zamenjena je novom, neorenesansnom. Na bočnom oltaru, na slici Sv. Josifa, potpisao se 1847. Jovan Klajić. Približno u isto vreme izvedena je i predstava sv. Florijana, autora Josa Šofta.

Napiši komentar