BAČ, FRANJEVAČKI SAMOSTAN

0 komentara

Ukratko

Kompleks franjevačkog samostana sa crkvom i konakom u Baču, nedaleko od Bačke Palanke, osnovan je polovinom XII veka, a u prvoj polovini XIV preuzimaju ga kaluđeri franjevačkog reda. Različite građevinske faze uticale su na gubitak čistoće stilskih obeležja ove arhitektonske celine koja je više puta stradala, a temeljno je obnovljena 1734/45. U baroknoj koncepciji prostora, najstariji deo kompleksa čini romanska apsida crkve, izvedena od opeke i tesanika, uz koju se nalazi masivan zvonik. Brod crkve zasveden je krstastim svodovima. Zapadni travej sa horom dozidan je kasnije, dok niša na južnom zidu potiče iz turskog perioda. Fragmenti arhitektonske plastike na fasadama ukazuju na uticaje pozne gotike. Na južnom zidu naosa, u lučnom polju ispred oltarskog prostora, otkrivena su dva fragmenta gotskog živopisa. Na jednom su prikazane dve glave, a na drugom poprsje muške figure sa krunom, koju obavijaju ornamenti sa motivom vinove loze. U manastirskoj trpezariji je zidna slika Tajna večera, barokni rad iz 1737. Pored italokritske ikone Bogorodice tipa Umilenija, rad majstora Dime (1683), manastir poseduje rukopisne i štampane knjige iz XVII i XVIII veka, tzv. VLJNo1esa 81a4sa (sgoaćsa). Počev od 1955/57. osim tekućeg održavanja obavljeni su i manji konzervatorski i građevinski radovi na obnovi konaka i obradi fresaka.

Napiši komentar